و به اعتبار آن‌که همه از جنسی واحدند و نامحرمی در میانه نیست به یکباره عریان می‌گردند و این نکته‌یی‌است که تنها تجسم فضاییش آتش به خرمن طاقت مومنان می‌زند! آخوند بی‌درنگ فرمانی سخت صادر کرد که از آن پس زنان در گرمابه‌ها موظف به بستن فوطه‌اند و وای بر مومنه‌یی که از امروز به خلاف این فتوا عمل کند!

مگر روزی در گرمابه‌یی زنی را دیدند با فوطه‌یی چندان از هم دریده و شِرّه‌شِرّه که از حکمت فوطه به کلی عاری مانده بود و از فوطه بر آن تنها نامی باقی. زنان از مشاهده‌ی آن حال به خنده افتادند که: - ضعیفه! این دیگر چه صیغه‌یی است که پیشت از پیشگاهش پیداست و سرینت از پسگاهش؟

زن گفت: - راست است. شاید این جلپاره را لنگ نتوان گفت، اما آن‌قدر هست که جلو دهن آمیرزا را ببندد!

footafoota1