من که نفهمیدم!

این چه رسمی است؟ این چه اعتقادی است؟ این چه باوری است که ما به کسی که قدرتمند و توانا می‌دانیمش داریم؟

چرا باید از حرم امام رضا به کسی زنگ بزنیم و بگوییم از پشت تلفن به امام سلام کن. آن امام اگر همان امامی باشد که ما ادعا می‌کنیم و قدرتی که ما مدعی هستیم در چنگ دارد از هرکجا که سلامش دهیم جوابمان را خواهد داد!