شخصی از مولانا عضدالدین پرسید که چونست که در زمان خلفا، مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار می‌کردند و اکنون نمی‌کنند؟

گفت: مردم این روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدای‌شان به‌یاد می‌آید و نه از پیغامبر.

عبید زاکانی - رساله دلگشا