مترادف:

آدم کون‌برهنه کرباس دولاپهنا خواب می‌بیند!

مرغ گشنه ارزن خواب می‌بیند!

آدم گرسنه خواب نان سنگک می‌بیند و کباب بازار!

آدم لخت خواب کرباس پهنادار می‌بیند!

شتر در خواب بیند پنبه‌دانه / گهی لپ‌لپ (یا لُف‌لُف) خورد، گَه دانه‌دانه!

خیال پلو، چرب تَرَک!

اشتر رید و عرب خرما پنداشت!

کتاب کوچه

احمد شاملو و آیدا سرکیسیان