لطفا روی خط عابر پیاده پارک نکنیم. لطفا بین خطوط رانندگی کنیم.

می دانم خیلی ساده است و بارها گفته اند اما کار از همین سادگی ها خراب است.