آبدیده به معنای "تر شده در آب" و توسّعاً به معنای "تباه و فاسد شده" است.

آهک آبدیده

کالای آبدیده

کاغذ آبدیده

و ...

آب‌دیدن نیز به معنای "آسیب دیدن و فاسد شدن" است.

اما آبداده صفتی است که در وصف آهن به کار می‌رود و آن هنگامی است که این فلز را تفته کنند و در آب فرو برند تا مقاوم شود و زنگ نزند. بنابراین ترکیب فولاد آبدیده که مجازاً به معنای "در کوره حوادث پرورده و ورزیده" به کار رفته غلط است و در فارسی فصیح بهتر است که به جای آن فولاد آبداده یا آبدار گفته شود.