اگر حقیقت را بگویی، لازم نیست همه چیز را به خاطر بسپاری.

مارک تواین

گروه ترجمه قلم زرین