امروزه در زبان نوشتار گاهی اثرات را به عنون جمع اثر به‌کار می‌برند و البته غلط است؛ زیرا بر طبق قواعد صرف عربی، مصدرهایی را که سه حرف یا کمتر دارند نمی‌توان به «ات» جمع بست. به جای آن باید گفت : آثار یا اثرها.

غلط ننویسیم

ابوالحسن نجفی