ما همه نیروهایمان را به کار میگیریم تا از بند تنهایی رها شویم.

برای همین احساس تنهایی ما اهمیت و معنایی دوگانه دارد:

از سویی آگاهی بر  خویشتن است،

و از سوی دیگر آرزوی گریز از خویشتن.

دیالکتیک تنهایی - اوکتاویو پاز