فیلترمان کنید ...
نسلِ ما چیزی برایِ از دست دادن ندارد ...
با مدارِکی که محضِ اطلاع است و هیچ ارزشِ قانونیِ دیگری ندارد ...
واقعاً هم ندارد ...
وقتی تمامِ ارزش‌ها به انتخاب و انتصاب و دل بخواهِ کسانی بند است که با ما هیچ نسبتِ فامیلی ندارند ...
وقتی سال‌ها با خونِ دل درس خواندیم و انتهایِ راه فهمیدیم آینده سازیِ اینجا را موروثی گزینش می‌کنند،
وقتی هر ثانیه شرمنده‌ی پدر و مادری می‌شویم که عمرشان را به پایِ ما گذاشتند و این روزها نمی‌شود عصایِ پیری‌شان باشیم ...
مشکل از شما نیست،
ما نباید به دنیا می‌آمدیم ... ببخشید !!!!
ما باید قبل از آمدنمان در می‌زدیم ...
اصلاً از اولش هم اشتباه آمده بودیم !!!
دیگر فایده‌ای ندارد،
نسلِ زبان نفهمِ ما چیزهایی فهمیده که نباید می‌فهمید ...
تمامِ بحران ها هم که درست شود؛ ذهنِ از خواب پریده‌مان، به هیچ وعده و فریبی نخواهد خوابید ...
و چقدر این بیداریِ عمیق تاوان دارد این روزها ...
کارِ ما خیلی وقت است از کار گذشته ...
زندگی برایِ ما پشتِ ویترین است ...
خودمان هم کم آورده‌ایم ...
بزنید از بیخ و بن فیلترمان کنید راحت شویم ...

نرگس صرافیان طوفان‌