معلم کیست؟ وظیفه او چیست؟


هدف تعلیم و تربیت باید آن باشد که در مردمِ آزاد فکری بپروراند و آنان را چنان بار بیاورد که با رغبت به بحث‌های دیگران گوش کنند و چنانچه این بح‌ثها به نتایجی که مورد دلبستگی آنان نیست منتهی گردید، خشمگین نگردند.

هر جا تعصبات عمومی حکمفرما باشد، اعم از تعصبات ملی و نژادی و تنگ نظری‌های مذهبی، مدرسه‌ها باید آگاهانه کوشش خود را صرف تعدیل و رفع این تعصبات کنند.

برتراند راسل
از مقاله: معلم کیست؟ وظیفه او چیست؟
ترجمه: محمد وحید دستگردی