سلام به همه
اگر شما گیتاریست بودین دوست داشتین چه ترانه‌ای را با سازتون اجرا کنین و بخونین؟