نه بحثی و نه حرفی! نه دیگه به قضاوت‌ها و اراجیف شما اهمیتی میدم و نه ... هیچی!

اونقدر باهوش هستم که اون چیزی را که دوست دارید به خوردتون بدم و لبخند رضایت پیروزی را روی لبتون بنشونم. من بازیگر نبودم، اما از شما یادگرفتم بازی کنم ... حالا هم هرجا که بتونم و در هر موقعیتی خودتون را بازی میدم ... به همین راحتی!