هرگز از مرگ نهراسیده‌ام
اگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.
هراس من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست

که مُزد ِ گورکن
از بهای آزادی‌یِ آدمی
افزون باشد.

#احمدشاملو