(ترجمه در انتها)

Five Fact that show reading is something you should do as a routine

1. Reading can make you a better conversationalist!

2. Neighbours will never complain that your book is too loud!

3. Knowledge by Osmosis has not yet been perfected. You'd better read!

4. Books have stopped bullets. Reading might save your life!

5. Dinosaurs did not read. Look what happened to them!

خواندن

پنج حقیقت که نشون میده کتاب و ... خوندن چیزیه که بهتره به عنوان یک کار روزمره انجام بدید:

1. خوندن میتونه از شما یه آدم خوش‌صحبت‌تر بسازه!

2. همسایه‌ها هیچوقت اعتراض نمی‌کنن که کتابهای شما خیلی پر سروصدا هستن!

3. انتقال اسمزی علم و دانش هنوز کامل نشده. بهتره برید سراغ خوندن!

4. کتابها جلوی گلوله‌ها را گرفته‌ان. خوندن ممکنه جون شما را نجات بده!

5. دایناسورها چیزی نخوندن. ببینین چی به سرشون اومد!