در دنیای ما عشق تقریباً تجربه‌ای دست نیافتنی است. همه چیز علیه عشق است: اخلاقیات، طبقات، قوانین، نژادها و حتا خود عشاق. زن برای مرد همیشه آن «دیگری» بوده است، ضد و مکمل او. اگر جزئی از وجود ما در عطش وصل اوست، جزء دیگر _ که به همان اندازه آمر است _ او را دفع می‌کند.

دیالکتیک تنهایی - اوکتاویو پاز