بهتر است سرتان در یک کتاب باشد تا در زندگی دیگران!

کتابخوانی