نه هرچه جانورند آدمیتی دارند

بس آدمی که در این ملک نقش دیوارند