اگر به این فکر میکنید که چرا امروز روز عشق ندارید به این فکر کنید که روز ایدز هم شما مثل خیلیها ایدز ندارید!