روندگان طریقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است

حافظ