باید امشب بروم

باید امشب کوله‌باری را که به اندازه تنهایی من جا دارد

بردارم و با خود ببرم ...