قدیمیها گفته‌اند که ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست ...

والله اینجا سر کار ما بندگان خدا فقط در گشاده است! بابا مسلمانها ساعت 07:00 صبح تو این سیاه زمستون در را ببندید ... کلیه‌مان چایید!