ما همیشه خودمان را دست‌کم می‌گیریم، اما به هنگام فقر، بیماری، یا تنهایی از جاودانگی خویش آگاه می‌شویم. باید به واپسین سنگرهای‌مان رانده شویم.

دقیقاً چنین است، بی کم و زیاد.