کلمات و عباراتی در زبان فارسی وجود دارد که حتا پس از سال‌ها رواج در زبان نوشتار، هنوز وارد زبان گفتار نشده است و همین خود دلیل بر مغایرت با طبیعت زبان فارسی است. بیشتر این کلمات و عبارات ناشی از بیمایگی یا شتابزدگی مترجمان، خاصه مترجمان خبرگزاری‌هاست که اصطلاحات خارجی را عیناً به فارسی برمی‌گردانند و متاسفانه عده‌ای از نویسندگان نیز نادانسته از آنها پیروی می‌کنند. اگر خطری متوجه زبان فارسی باشد از جانب همین گروه است.

ادامه دارد ...