بهترین و زیباترین چیزهای این جهان قابل دیدن یا حتا لمس کردن نیستند - آنها را بایدبا دل [از درون] حس کرد.

هلن کلر

گروه ترجمه قلم زرین