انسان برای شکست ساخته نشده است. انسان را می‌توان از میان برد اما نمی‌توان شکست داد.

ارنست همینگ‌وی

گروه ترجمه قلم زرین