اگر قادر نیستید هم بترسید و هم عاشق باشید، پس بهتر است ترس را برگزینید.

نیکولو ماکیاولی

گروه ترجمه قلم زرین