مسئله نبودن عشق نیست؛ بلکه نبودن دوستی است که ازدواج را ناشاد و غمگین می کند.

فردریش نیچه