مردم باید حق انتخاب داشته باشند. باید در تعیین سرنوشت و اداره امور خود مشارکت کنند. این حق طبیعی و مسلم مردم است که هر کس را که دوست تر دارند یا شاسته می‌شمارند –از میان فرزندان پادشاه- انتخاب کنند.

دموکراسی یا دموقراضه - سیدمهدی شجاعی