شما هم دور و بر خودتون آدمهایی دارید که یه روزی فکر میکردید متفاوت هستند اما به شکل عجیبی خلاف این امر به مرور بهتون ثابت شده؟