مردم به نحو شگفت‌انگیزی غیر قابل پیش‌بینی‌اند و هیچ معیار و ضابطه‌ی مشخصی برای انتخاب ندارند و … بدشان نمی‌آید گاهی دست افراد را در پوست گردو بگذارند.

دموکراسی یا دموقراضه

سیدمهدی شجاعی