نقش تلگرامی در جنگ جهانی دوم و حمایت آن از هیتلر

تلگرام