پس از آنچه نیازی به استعمال «که» نیست و در متون معتبر فارسی نیز «که» همراه آنچه به کار نرفته است. گاهی پس از آنچه، به حکم معنای عبارت و منطق کلام، نیاز به استعمال «را» هست، اما به هر حال از استعمال «که» پس از آنچه، خواه به صورت آنچه که و خواه به صورت آنچه را که باید پرهیز کرد.

غلط ننویسیم - ابوالحسن نجفی

(با اندکی تغییر)