آموختن و یادگرفتن و تمرین کردن همیشه برای من نوعی خوشگذرانی بوده است. سالها بود که به دلایل مختلف کمتر فرصتی برای آموختن دست می‌داد: انجام مراحل پایان‌نامه، سربازی، کار، ازدواج و ...
اما این روزها دوباره شانس در خانه ما را زد و ما هم لی‌لی کنان در را بازکردیم و دیدیم بله، از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان، خود فرشته‌ی آموختن است. در گشودیم و وارد شد ...
بگذریم، جدی‌جدی که سعدی شیرین سخن راست گفته که «جورِ استاد بِه زِ مِهر پدر»