در مطلب پیشین از مصرعی از سعدی نوشتم و حالا شعر کاملش را برای‌تان می‌نویسم:

پادشاهی پسر به مکتب داد

لوح سیمینش بر کنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر

جور استاد به ز مهر پدر

گلستان سعدی