به یکی جرعه که آزار کَسَش در پی نیست
زحمتی می‌کشم از مردم نادان که مپرس