باور کنید مسئله فقط «وقت‌شناسی» است: از دیر آمدن همکار برای تحویل شیفت بگیرید تا بی‌قت به دنیا آمدن‌مان!

بیخود نیست که عبید در رساله‌ی صدپند گفته: «حاضروقت باشید که عمر دوباره نخواهد بود.» یا آن ضرب‌المثل معروف که «سه پلشک آید و زن زاید و ... » یا «لعنت بر دهانی که بی‌موقع باز شود!»