حضرت #سعدی شیرین‌سخن خطاب به حسودان و تنگ‌نظران در حکایت پنجم از باب نخست #گلستان چنین می‌گوید:

توانم آنکه نیازارم اندرون کسی
حسود را چه کنم که‌او ز خود به رنج دَرَست

بمیر تا برهی ای حسود که‌این رنجی‌ست
که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رَست

#گلستان_سعدی
#سعدی