درود

آخرین باری که سر وقت سر کارتون حاضر شدید کِی بود؟ چرا؟ چی شد که سر وقت رسیدید؟