سهم امروز من از حافظ:

تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل
باری به غلط صرف شد ایام شبابت