تفاوت میان حماقت و نبوغ آنجاست که نبوغ محدودیت‌های خود را دارد.

الکساندر دوما

گروه ترجمه قلم زرین